۱۳۹۲-۰۱-۱۴: تعرفه خدمات اعضاء سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۹۲

تعرفه خدمات اعضاء درسال۱۳۹۲

ردیف

شرح خدمات

مبلغ ریال

    ۱

درآمد ثبت نام اولیه                                                                                  

       ۸۰۰۰۰۰                   

    ۲

تجدید ثبت نام ماماهاوسایرلیسانسه های پروانه داردرگروه پزشکی

      ۵۷۰۰۰۰

    ۳

تجدید ثبت نام پزشکان عمومی/داروسازان/دندانپزشکان/علوم آزمایشگاهی

 ۸۰۰۰۰۰

    ۴

تجدید ثبت نام متخصصین

  ۱۳۰۰۰۰۰

    ۵

صدورکارت(دیجیتال) نظام پزشکی

   ۳۰۰۰۰۰

    ۶

صدورگواهی عدم سوء پیشینه

     ۳۰۰۰۰۰

    ۷

تایید امضا برای پزشکان داخل کشور

    ۲۰۰۰۰۰  

    ۸

تایید امضا برای پزشکان خارج کشور

    ۲۵۰۰۰۰

    ۹

ثبت شکایت در دادسرای انتظامی و بدوی

   ۱۰۰۰۰۰۰

    ۱۰

ثبت شکایت درهیات های تجدید نظر

    ۱۴۰۰۰۰۰  

    ۱۱

ثبت شکایت درهیات های عالی

  ۲۰۰۰۰۰۰

    ۱۲

ساخت مهر نظام پزشکی

   ۳۵۰۰۰۰

    ۱۳

عضویت درمجله علمی

   ۱۰۰۰۰۰

   ۱۴

مجوز تبلیغات بیمارستانها

 ۱۲۰۰۰۰۰

   ۱۵

مجوز تبلیغات لیسانسه های پروانه دار

   ۲۰۰۰۰۰

   ۱۶

مجوز تبلیغات پزشکان عمومی phd, وفوق لیسانس

     ۳۰۰۰۰۰

   ۱۷

مجوز تبلیغات پزشکان ودندانپزشکان متخصص

      ۶۰۰۰۰۰